Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 12 Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12 Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned — Read full chapter Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? • Was there death before the fall? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Kaya, kung paano na sasa pamamagitan ng isang tao ay pumasokpumasok ang kasalanan sasa sanglibutan, at ang kamataya'y sasa pamamagitan ng kasalanan; at sasa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. 7 10 Votes, Romans 5:12 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Does God close his ears to our misguided requests? Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. (translation: Tagalog… (1 John 5:14). What is the "sin that leads to death"? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. (translation: Tagalog… Mga Romano 5:17 - Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. What are the different sects in the Muslim religion. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. There are degrees to sin—some sins are worse than others. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. 11 en (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, and emotionally. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 12 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? • Mga Romano 5:12 - Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: (translation: Tagalog: … At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; 8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. bHasStory0 = true; 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 5 { At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. 9 sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... Would you like to choose another language for your user interface? At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. if(sStoryLink0 != '') 19 (John13:34–35). 17 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. To Get the Full List of Definitions: Romans 12 A Living Sacrifice. Romans 5:12 Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. (Luke 11:9–13). tl (Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang kaugnayan natin sa ating Maylalang at nakaapekto ito sa atin sa pisikal, mental, at emosyonal na paraan. 8 Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sign Up or Login. Sign Up or Login, ThereforeG3767 being justifiedG1344 byG1537 faith,G4102 we haveG2192 peaceG1515 withG4314 GodG2316 throughG1223 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547, To Get the full list of Strongs: